LỊCH THI ĐẤU DIVINE LEAGUES - ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

                                                                                    VÒNG SƠ LOẠI – Ngày 1

Thời GianNhóm 1 – Trận 1 13:00Nhóm 1 – Trận 2 13:50Nhóm 2 – Trận 1 14:50Nhóm 2 – Trận 2 15:50Nhóm 3 – Trận 1 16:50Nhóm 3 – Trận 1 17:50Nhóm 4 – Trận 1 18:50Nhóm 4 – Trận 2 19:50

                                                                                    VÒNG SƠ LOẠI – Ngày 2

Thời GianNhóm 5 – Trận 1 13:00Nhóm 5 – Trận 2 13:50Nhóm 6 – Trận 1 14:50Nhóm 6 – Trận 2 15:50Nhóm 7 – Trận 1 16:50Nhóm 7 – Trận 1 17:50Nhóm 8 – Trận 1 18:50Nhóm 8 – Trận 2 19:50

                                                                                    VÒNG SƠ LOẠI – Ngày 3

Thời GianNhóm 9 – Trận 1 13:00Nhóm 9 – Trận 2 13:50Nhóm 10 – Trận 1 14:50Nhóm 10 – Trận 2 15:50Nhóm 11 – Trận 1 16:50Nhóm 11 – Trận 1 17:50Nhóm 12 – Trận 1 18:50Nhóm 12 – Trận 2 19:50

                                                                                    VÒNG SƠ LOẠI – Ngày 4

Thời GianNhóm 13 – Trận 1 13:00Nhóm 13 – Trận 2 13:50Nhóm 14 – Trận 1 14:50Nhóm 14 – Trận 2 15:50Nhóm 15 – Trận 1 16:50Nhóm 15 – Trận 1 17:50Nhóm 16 – Trận 1 18:50Nhóm 16 – Trận 2 19:50

                                                                                                   VÒNG LOẠI

Thời GianTrận 1 – 16:00Trận 2 – 16:50Trận 3 – 17:50Trận 4 – 18:50
Nhóm 1 – 22/12
Nhóm 2 – 24/12
Nhóm 3 – 25/12
Nhóm 4 – 26/12
Nhóm 5 – 27/12
Nhóm 6 – 28/12
Nhóm 7 – 29/12
Nhóm 8 – 31/12

                                                                                            VÒNG BÁN KẾT

Thời GianTrận 1 – 16:00Trận 2 – 16:50Trận 3 – 17:50Trận 4 – 18:50Trận 5 – 19:50Trận 6 – 20:50
Nhóm 1 – 02/01
Nhóm 2 – 03/01
Nhóm 3 – 04/01
Nhóm 4 – 05/01

                                                                                             VÒNG CHUNG KẾT

Thời GianTrận 1 – 16:00Trận 2 – 16:50Trận 3 – 17:50Trận 4 – 18:50Trận 5 – 19:50Trận 6 – 20:50
Chung kết 1 – 10/01
Chung kết 2 – 11/01
Chung kết 3 – 12/01